PKN
Hervormde Kerk
 
ANBI 2020 ANBI 2020

A. Algemene gegevens Hervormde Gemeente Oudelande behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:  
Hervormde Gemeente Oudelande
KvK nummer:  niet ingeschreven
RSIN/Fiscaal nummer: 824114103
Website adres: http://www.pknoudelande.nl
E-mail: vhekken@telfort.nl
Adres: Burgemeester van Lierestraat 5
Postcode: 4436 AL
Plaats: OUDELANDE
Postadres: Burgemeester van Lierestraat 5
Postcode: 4436 AL
Plaats: OUDELANDE
 
ANBI
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op diaconie van de Hervormde Gemeente Oudelande.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werker en gastvoorgangers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de navolgende kolommen is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 
  Baten en Lasten kerkelijke gemeente College van kerktentmeesters
    begroting rekening rekening
    2021 2020 2019
  Opbengsten en Baten      
  Opbrengsten  onroerende zaken €  6.450 €  6.612 €  6.155
  Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €       10 €          1 €       11
  Bijdragen van leden en anderen € 14.900 € 19.200 € 21.002
  Opbrengsten uit subsidies en  bijdragen €   8.600 €   8.595 €   8.595   
  Totaal baten A € 29.960 € 34.408  € 35.763
 
Uitgaven en Kosten
 
  Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €  5.965 € 11.662 €  4.850
  Afschrijvingen onroerende zaken, istallaties/invent. €         0 €         0 €          0
  Pastoraat  resp. diaconaal pastoraat € 24.300 € 23.139 € 22.758
  Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €      200 €          0 €          0
  Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €   1.560 €    1.693 €   1.762
  Salarissen  en vergoedingen €   1.900 €     1.3.73 €   1.859
  Kosten beheer, administratie en archief €   5.455 €   4.850 €   4.323
  Rentelasten / bankkosten €      150 €       154 €       146
  Totaal lasten A  € 34.545  € 39.722  € 32.056
         
  Operationeel resultaat (A)  €  -4.484  €  - 5.314  €    3.707
         
  Incidentele baten en lasten      
  Incidentele baten - €     2.500 €            0
  Incidentele lasten - - -
         
  Resultaat verslagjaar (A+B) €    -4.585 €     -2.814 €     3.707
   
  Mutaties bestemmingsreserves / -fonsen
  Onttrekking bestemmingsreserves - €            0 -
  Onttrekking bestemmingsfondsen - €     1.375 -
  Toeveogingen bestemmingsreserves - €            0 €             0
  Toevoeging bestemmingsfondsen €       -400 €       - 488 €    - 2.989
  Totale mutaties bestemmingsreserves/fondsen (C) €       -400 €         887 €    - 2.989
         
  Resultaat naar Algemene reserve (D) €     -4.985 €     -1.927 €         718
         

Toelichting inkomsten en uitgaven College van Kerkrentmeesers

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
      Baten en Lasten Diaconie
        begroting rekening rekening
        2021 2020 2019
     
Opbrengsten en  Baten
 
      Opbrengsten  onroerende zaken €  3.140  €  3.166  €  4.649
      Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   €        83 €        82 €        81
      Bijdragen van leden en anderen €     750 €      717 €      871
       Door te zenden collecten en giften €      100 €       121 €      917
      Totaal baten A  € 4.073  €  4.086  €  6.518
     
Uitgaven en Kosten
 
      Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en invent.                  €      700 €      751 €      696
      Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €       500 €       192 €      345
      Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €      350  €      337  €     400
      Kosten beheer, administratie en archief €         50 €         27 €        17
      Rentelasten / bankkosten €        150 €       113 €      113
      Diaconaal werk plaatselijk €     1.500 €        892 €    1.567
      Diaconaal werk regionaal/landelijk  €        500  €          -  €      898
       Diaconaal werk wereldwijd €      1.250 €           - €     2.200
      Afdracht door te zenden collecten en giften €        500 €    2.573 €       897
      Totaal lasten A €      5.500 €    4.885 €   7.133
             
      Operationeel resultaat (A)  €    -1.427  €     -799  €    -615
             
      Incidentele baten en lasten
      Incidentele baten - - -
      Incidentele lasten - - -
      Incidentele baten en lasten (B) - - -
             
      Resultaat  verslagjaar (A+B)  €    -1.427  €     -799  €    -615
             
      Mutaties bestemmingsreserves /-fondsen      
      Ontrekking bestemmingsreserves - - -
      Ontrekking bestemmingsfondsen - - -
      Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
      Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
             
      Resultaat naar Algemene Reserve  €    -1.427  €     -799  €    -615

Toelichting inkomsten en uitgaven van het College van Diakenen:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


Algemeen beeld van de Herveomde gemeente Oudelande

De Hervormde Gemeente Oudelande is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Het profiel dat het beste past bij de Hervormde Gemeente Oudelande is het volgende: De Hervormde Gemeente Oudelande staat open voor alle Christusbelijdende gelovigen, waarbij men zich richt op de zogenaamde ‘midden modaliteit’. De praktijk wijst uit dat onze gemeente God op de goede manier wil dienen (= orthodox) en geïnspireerd door het evangelie mensen wil uitdagen en helpen om te groeien als schepsel van God.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Hervormde Gemeente Oudelande.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Daarnaast maken deel uit van de kerkenraad een technisch voorzitter (die geen ambtsdrager is) naast 3 vrijwilligers (die geen stemrecht hebben) en een kerkelijk werker bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
Het College van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pknoudelande.nl  vindt u het generieke beleidsplan 2012-2016 van de diaconie van onze gemeente. Sinds 2018 participeert  Oudelande in de fedratie van kerken op Zuid-Beveland, Rond het Zwake. Zie: www.pkn-zwake.nl.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de kerkelijk werker in onze gemeente is geregeld in de ‘'Arbeidsvoorwaarden-regeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie voor een overzicht van activiteiten de website van de gemeente (www.pknoudelande.nl). In het regionale kerkblad 'Kerkwijzer' vindt u praktische informatie over het wel en wee en dat wat gebeurt en speelt in onze gemeente. 'Kerkwijzer' is een regionaal kerkblad waarin 13 gemeenten binnen de zak van Zuid Beveland hun informatie schrijven. Het verschijnt iedere 4 weken.

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.