PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer zomer 2022 kerkwijzer zomer 2022

kerkwijzer nummer 8 juni /juli

Zomer

De zomer is een heerlijke tijd en tegelijk een tijd van hard werken voor sommige van u. In het verslag hieronder vindt u veel informatie over waar we in als kerkenraad allemaal mee bezig zijn geweest. Ondertussen gaat het vieren / bezoeken / ontmoeten gelukkig ook gewoon door. Met iedere keer nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen en nieuwe verhalen. 

De zomer is voor velen ook een tijd om te bezinnen. Het vergaderseizoen en vaste activiteiten vallen stil en dit geeft opnieuw ruimte voor andere dingen. Naast dat het voor sommige van u heel stil is, met iedereen op vakantie en veel activiteiten die een zomerstop kennen, is het ook de tijd van genieten, fietsen en buiten zijn. Ik deel u een gebed wat Mirjam van der Vegt schreef. Een gebed om zomaar eens te overpeinzen, op de fiets, in de tuin of onderweg. 

Vandaag is een nieuwe dag

om lief te hebben, 

te omarmen

te luisteren

te vertrouwen

en alles te verwachten. 

Schenk mij een open geest

om uw gunsten te ontvangen. 

 

Hartelijke groet

Mathilde Meulensteen

 

Gemeentevergadering 15 mei:

 

Op 15 mei, na de kerkdienst is er  - na 2 jaar COVID - weer een gemeentevergadering geweest. Er waren 9 mensen aanwezig.  Tijdens deze vergadering moeten de jaarrekeningen van de diaconie en kerkrentmeesters formeel door de gemeente goedgekeurd worden. Dat is ook gebeurd met dank voor het vele werk van Tiny en Kees.

 

Ook is stilgestaan hoe de gemeente de sluiting van de kerk en de hele COVID periode heeft ervaren en hoe we als kerk nu verder gaan. 

Het samen kerken tijdens deze periode is wel gemist, soms was het erg eenzaam. Een aantal mensen vonden het sluiten van de kerk met zo weinig mensen niet nodig. Als kerkenraad hebben we ons aan de corona-regels van de PKN houden omdat wij ons verantwoordelijk voelden voor de kwetsbare kerkgangers.  Via nieuwsbrieven, telefonisch contact, kerkwijzer en Klapbanke hebben we geprobeerd om in contact met de gemeente en het dorp te blijven en zo zichtbaar te zijn als kerk.

We constateren met elkaar dat er weinig kerkgangers zijn en ook dat de financiën bij de kerkrentmeesters afnemen. Er is nog wel een kleine buffer, maar er liggen ook onderhoudsklussen die komend jaar gedaan moeten worden (schilderen ramen aan de buitenkant). Er gaat gekeken worden of er diaconaal geld geleend kan worden voor het noodzakelijke onderhoud van de kerk. 

 

Vanuit de kerkenraad werden een aantal vragen gesteld: hoe gaan we verder? Wanneer stoppen we? Is opgaan in de federatie en elders kerken een oplossing? Door iedereen werd aangegeven: het is goed zoals het nu is. We willen blijven kerken in de eigen kerk ook al zijn er weinig aanwezigen. Dit is al zo lang, we zijn dit gewend. Dit is geen reden om de diensten te stoppen. Gewoon doorgaan. Als er elders diensten zijn gaan er weinig vanuit onze gemeente heen. Gewoon doorgaan totdat de financiën op zijn.

 

Vanuit de kerkenraad zijn we met een tweetal werkgroepen bezig om toch de kerkgang gevarieerder te maken (werkgroep anders kerken ) en om het kerkgebouw voor het dorp voor meerdere doeleinden open te stellen (werkgroep gebruik kerkgebouw).  We hebben daar al eerder over gerapporteerd.  Vanuit de gemeente worden ook een aantal suggesties aangegeven: ten aanzien van het anders vieren van het avondmaal is aangegeven dat het avondmaal vieren altijd moeilijk geweest is in Oudelande. Blijf het maar gewoon lopend doen. Wat tijdens de coronatijd mooi was: gewoon een muziekstuk luisteren (van een CD).En vaker een koor uitnodigen. Mocht u zelf ook nog ideeën hebben - deel die dan met ons, we staan daar altijd voor open!

 

Het contract van onze kerkelijk werker, Mathilde Meulensteen, is verlengd met twee jaar. De kerkenraad heeft haar werk van de afgelopen periode als positief beoordeeld. Ook vanuit de gemeente  komen positieve geluiden!  Mathilde geeft aan welke activiteiten ze graag de komende twee jaar wil gaan oppakken: opnemen van responsies in de liturgie. Het doorlopend lezen van een bijbelboek om zo een lijn in de preken te krijgen (ook van andere voorgangers). We zijn al gestart met het lezen van Ruth. Het zoeken en uitproberen om in contact te komen met meer mensen in Oudelande: het contact met school weer oppakken; de vrijwilligersbijeenkomst / kerstbijeenkomst blijven ondersteunen en vormgeven. Hoe komen we in contact met de midden-generatie: ze komen alleen met Pasen en de Kerst. Hoe bereiken we die? Suggesties vanuit de gemeente: een borrel of barbecue organiseren.  Mathilde Meulensteen vraagt uitdrukkelijk  aan u wat  uw wensen zijn dat zij gaat oppakken: welke activiteiten in de winterperiode? bijbelkring weer opstarten?

 

Werkgroep gebruik kerkgebouw:  

Er is een tweede vergadering geweest op 7 juni. Daar schuiven steeds meer mensen aan vanuit het dorp. Fijn dat dit zo werkt! Er wordt geopperd om een stichting op te richten met als doelstelling: de kerk als historisch gebouw een functie geven naast de erediensten die er gehouden worden. We besluiten dat we eerst een jaar gaan kijken of het lukt om activiteiten te organiseren en bezoekers te interesseren. Daarna gaan we opnieuw kijken naar mogelijkheden voor een (ANBI-)stichting.

Er wordt al in het najaar gestart met  één of twee muzikale activiteiten. 

 

Dorpskerk zijn 

Als u door de oogharen de bovenstaande verslagen leest, dan zijn we als kerk heel druk bezig om het kerk zijn in ons dorp gestalte te geven. Om - én  voor de vaste kerkgangers in de eredienst  - én voor iedereen uit het dorp het historische gebouw open te stellen. Om een open huis te zijn voor wie daar wil zijn. 

 

In Waarom geloven.nl  staat een mooie gedachte over waar een kerk nu voor staat. Ik wil dat graag met u delen: 

Bij het woord kerk denken we in eerste instantie aan een gebouw. Wanneer we een stad of dorp naderen zien we in veel gevallen een kerktoren die ons herinneren aan de aanwezigheid van een kerkgebouw. De kerk is een plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel de ontmoeting van mensen onder elkaar. 

De kerk is een plaats waar iedereen geliefd is en waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. De liefde die de kerk van God ontvangt moet zij niet voor zichzelf houden. Jezus wilde dat vanuit de gemeente liefdevol gekeken wordt naar de maatschappij. De kerk moet de liefde die zij van God ontvangt weer uitdragen naar de wereld om haar heen. Iedereen moet namelijk weten hoe groot de liefde van God is.

Een geschenk dat we als kerk aan het dorp kunnen geven vanuit ons geloof. Om zo de ramen en deuren wijd open te zetten. 

 

En dorpskerk zijn … we zijn daar niet alleen in in Nederland.  Overal poppen initiatieven op om de afgesloten kerken te openen: om de deuren en ramen wijd open te maken voor iedereen.  Veel initiatieven zijn een samenwerking van de dorpskerk, de burgerlijke gemeente en enkele verenigingen in het dorp. “Het  doel is gericht om verbinding in het dorp tot stand te brengen”, “Als kerk willen we er nadrukkelijk zijn, in en met het dorp. Het kerkgebouw is er voor iedereen”. Zo denken wij er ook over. 

 

Al lopend door Utrecht zag ik een gedicht op een schuilkerk staan, dat past in het dorpskerk zijn: 

 

Wat mensen heilig is, toont zich 

louter in het juiste licht, een lang

bewaard geheim als een gerucht

dat door de stegen ging en al

die jaren weerklank vond. 

 

Ik werd

zo’n wonder dat je zelf moet

maken. Kijk door de stenen

ramen, dan zie je mij, mijn deur

die open staat.

 

(geschreven door: Ingmar Heytze,  Oudegracht 270, Utrecht)

 

Angelique van der Schraaf

 

Bij de diensten: 

 Openluchtdienst 10 juli koffietuin bij Marco en Sheila

En een uitwerking van het dorpskerk zijn, is al te vinden in de openluchtdienst die we in de koffietuin houden op 10 juli. Vanuit federatie Rond het Zwake is er een viering met muziek, gebed, lezing en overdenking. Samen zijn  buiten, met koffie en thee en koek. 

 

7 augustus is de kerk op Oudelande gesloten en zijn we uitgenodigd in Driewegen. 

 

Een tweede openluchtdienst zal zijn op 21 augustus ook weer in de koffietuin vanuit de Zeeuwse land en tuinbouworganisatie (ZLTO).  Daarover in de volgende wegwijzer meer. 

 

zie de mensen om je heen

 

Zie mensen om je heen.

Zie mensen om je heen.

Je naasten zijn nog niet zover. 

Het leven krijgt zijn vrede terug. 

Dan straalt de zon geluk.

 

Door dit licht,

moet de mens toch gaan geloven. 

Door dit licht

in eindeloos geluk

Met elkaar

gaan de mensen weer geloven. 

 

Naast elkaar

in een liefdevol bestaan.

Maar zonder dit geloof,

gaan wij een weg vol haat en nijd. 

Het zonlicht is de liefde kwijt. 

Waar zou de vrede zijn?

 

Kerkdiensten Oudelande

 

Zondag 3 juli  -  10.00 uur

Mevr. M. Meulensteen, koffie na de dienst. 

 

Zondag 10 juli Federatiedienst

Mevr. M. Meulensteen, dienst in De Koffietuin

Aanvang: 10.00 uur. Koffie na de dienst

 

Zondag 17 juli  -  10.00 uur

Mevr. M. Meulensteen

 

Zondag 24 juli  - 10.00 uur

dhr. Ds. K. van der Jagt

 

Zondag 31 juli  -  10.00 uur

Mevr. E. Reijnhoudt

Zondag 7 augustus Kerk dicht

Dienst in Driewegen aanvang 10.00 uur. 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.