PKN
Hervormde Kerk
 
Liturgie 7 maart 2021

Liturgie 7 maart 2021

Tweede zondag van 40 dagentijd, Mathilde Meulensteen

  

ter informatie:

We zijn heel blij dat we op zondag 14 maart 2021 de kerk weer zullen openen om samen de eredienst te vieren. Mathilde Meulensteen zal dan voorgaan.

Als kerkenraad zullen wij zorgen dat het kerkgebouw ingericht is volgens de geldende COVID regels met anderhalve meter afstand. Daarnaast wordt u voor de dienst gevraagd of Corona achtige klachten heeft; uw naam en adres zullen worden genoteerd en u wordt gevraagd om de handen te ontsmetten en de kerk te betreden met een mondkapje op tot u zit op een aangewezen plaats - regels die voor alle publiek openbare gebouwen gelden. Er wordt voorlopig nog niet gezongen.

Na afloop wordt u verzocht het mondkapje weer op te doen voordat u de kerk verlaat.

Van u wordt gevraagd om zonder Corona achtige klachten de eredienst bij te wonen.

Zo houden we het met elkaar gezond om samen te vieren.

 

liturgie:

Gebed om ontferming:

God van nabijheid,
We komen tot U
nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.
Afstand houden zit niet in onze aard.
We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons.

Help ons dan en troost ons.
Geef ons verbondenheid:
dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters met één Vader.

Help ons om manieren te vinden
om elkaar tot steun te zijn
om op te bellen wie eenzaam is
om tijd te maken om elkaar te bemoedigen.

We vragen U om rust in ons hart
als we bang zijn.
We vragen U om wijsheid
om de juiste beslissingen te nemen.

We vragen dat in het bijzonder
voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt.
Voor onze politici:
dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen
en doen wat goed is voor het belang van iedereen.

We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en
iedereen die in de zorg werkt.
Bescherm hen, leid hen, sta hen bij.
We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus,
voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft.

We bidden U ook voor onszelf
Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken.
Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren
Tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren.

Dat we mogen beseffen
dat U heel dicht bij ons bent,
dat Uw aanwezigheid ons doet oplichten.

Amen.  (Eleonora Hof)

 

Gezang: Lied 544: Christus naar wie wij heten

 

1. Christus, naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
die uitgang te volbrengen
de lange lijdensweg

2. Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
Dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

5. Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

tekst: Willem Barnard, melodie: Jaap Gerards


Lezing: Johannes 2:13-22

Overdenking:

Leefregels….. een woord wat we op dit moment heel vaak tegenkomen. We worden er volgens mij allemaal een beetje zat van en tóch houden we ons er over het algemeen wel aan. De anderhalve meter, het handen wassen en de mondkapje zijn ons vertrouwd geworden. Deze zondag gaat het om leefregels en staan de 10 geboden / 10 woorden op het leesrooster samen met Johannes 2: 13-22.

Het verhaal van Johannes gaat over Jezus die in alle woede het tempelplein ontruimt. Het tempelplein was verworden tot een plek waar gehandeld werd over offers die volgens de joodse wetten gebracht moesten worden. Er was weinig over van de rust, stilte, en de sfeer van heiligheid / ingetogenheid die voelbaar kan zijn in en om een godshuis. Het was geen plek meer van ontmoeting, van samen delen en vieren. Hier in het handelen ging het meer om gezien worden in plaats van ontmoeten. Wie kan zich het grootste offerdier veroorloven? Wie is het meest vroom?

En daar, midden in de chaos na het schoonvegen van het tempelplein, komt Jezus met een verwijzing naar dood en opstanding. “Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen”. Hier gaat het niet  zo zeer om het gebouw waar ze op dat moment zijn, hier geeft Hij een verwijzing naar de tijd die komen gaat. Een verwijzing naar de dagen voor zijn sterven waarin Hij, Jezus afgebroken zal worden in alle discussies en aanklachten. Met daarna zijn sterven en de opstanding na drie dagen.

In Johannes wordt Jezus ons gepresenteerd als de nieuwe tempel. Voortaan is Jezus het centrum van het volk van God. Dat het tempelplein wordt leeg geveegd is niet alleen omdat daar van alles gebeurt wat gewoon niet thuis hoort in een tempel. Het gaat veel verder: de tempel was het centrum geworden van een godsdienstigheid en een vroomheid die gestold waren tot een hol huis van regels, voorschriften en rituelen. Iedereen kende die en hield zich eraan, of probeerde dat in ieder geval. Maar de ziel / het innerlijk voelen en beleven was eruit verdwenen.

Men raakte steeds meer vervreemd van de reden waaróm men die regels geleerd had en waarom men zich aan die rituelen hield. Men raakte steeds verder af van het verlangen naar God. Men raakte steeds verder af van het verlangen om als mensen van God goed te kunnen leven met elkaar.

Daarom hebben wij als mensen een nieuw, levend voorbeeld gekregen. Daarom heeft Jezus als zoon, als mens onder de mensen geleefd om voor ons het voorbeeld te zijn hóe wij als gelovigen kunnen en moeten leven. Om ons voor te leven en te laten zien dat het gaat om een levende band met God, niet om het volgen van doodse regels.

Daarom worden de 10 geboden tegenwoordig ook vaak vertaald als de 10 woorden, of de 10 leefregels. Vroeger werden deze geboden er op school en catechese in gerammeld, net zolang tot je ze goed op kon zeggen. Dan kende je de woorden, maar kon je er dan ook wat mee? Kun je er nu wat mee?

Op weg naar Pasen, in deze veertigdagentijd, gaat het om bewustwording: “wat betekent Gods woord voor mij”? Soms helpt het en is het mooi om woorden ‘als nieuw’ te horen en betekenis te geven. De 10 geboden vindt u in Exodus 20. In het losse kader vindt u een eigentijdse verwoording van deze 10 woorden.

De 10 woorden hebben we niet altijd meer paraat, maar de simpele vraag: “wat zou Jezus doen?” kan heel vaak een richting geven voor een antwoord.

Nergens wordt het woord milieu genoemd in de bijbel maar het gaat wel om de zorg voor de aarde. Nergens worden politieke partijen genoemd, maar hun standpunten zeggen wel iets hoe zij aankijken tegen de wereld en de manier waarop wij willen samenleven. Nergens wordt in de bijbel genoemd hoe we nu om moeten gaan met corona, wat wel of niet kan. Wel wordt de zorg voor elkaar genoemd.

De zorg voor de schepping, de zorg voor anderen, is belangrijk omdat ook die anderen Gods mensen zijn. En dan is het aan u en mij, aan ons om die vertaling te maken wat zorgen voor de schepping en zorgen voor elkaar in deze is. Net zoals in de bijbel heel wat gesprekken te vinden zijn over wat er nu precies bedoeld wordt met wat Jezus zegt, zo mogen en moeten ook wij die gesprekken blijven voeren om met elkaar een antwoord te vinden op de vraag: “wat zou Jezus doen?”. Het belangrijkste is dat wij leven als mensen van God die elkaar alle goeds doen en tot zegen zijn.

 

10 woorden, 10 leefregels

 

Ik ben de Eeuwige, jouw God,

  1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven. Ik ben je Schepper.
  2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kun je een vrij leven leiden. Ik ben groter dan je ooit in beelden verbeelden kan.
  3. Je zult mijn naam niet doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid. Gebruik ‘Oh My God!’ (OMG) alleen als je mijn hulp echt nodig hebt.
  4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op Mij. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, vrijwilligerswerk en andere dingen. Ik gun je één dag voor rust bezinning en ontspanning.
  5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben.
  6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. Heb eerbied voor alle leven en beneem elkaar het leven niet.
  7. Blijf je partner trouw. Ontwricht de relatie van een ander niet voor eigen gewin.
  8. Stelen, proletarisch winkelen, een dubbele boekhouding, het mag niet.
  9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook)profiel aan, waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een koningskind.
  10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, kennis, auto, kleding begeren, of ook maar iets dat van een ander is.

 

gezang: Lied 538:1

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

zie ook https://www.youtube.com/watch?v=3pyxZ7bh7c8
 

Gebed

Ik vouw mijn handen en wordt stil.
Wat komt er in de stilte van nu op aan beelden / gedachten?
die mag ik neerleggen bij God met alle emoties die daarbij horen
Om dan samen te bidden, met alle gelovigen wereldwijd:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.